сряда, 9 март 2016 г.

Подаване на заявления за приемането на учениците в 1. клас за учебната 2016/ 2017 година

Училището е средищно и приема деца от селата: Казашка река, Садово ,Здравец и Аврен. 
Класирането и записването на учениците ще се извърши до 30.06.2016г. при наличието на пълен комплект от документи:
1. Заявление за записване в I клас
2. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група или клас
3. Копие от акта за раждане на детето


           Критерии за приемане:

  1. близост до училището /доказва се с адресна регистрация/
  2.  наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището
  3.  деца на учители и служители в училището

             Нашите учители се грижат за здравето и живота на децата Ви.Дават отлична общообразователна подготовка. Имат висока професионална квалификация и са отговорни към работата си. Възпитават у децата умения и навици за системен труд.
           Ние осигуряваме спокойна творческа обстановка за работа в ремонтирани класни стаи с нова училищна мебел,  полуинтернатни групи/занималня/,извънкласни форми на дейност, медицинско лице, закуска/безплатна за учениците от начален етап/

През учебната 2016/2017г. учениците от първи клас ще се обучават в паралелка със задължително избираема подготовка /ЗИП/по: Български език и литература- 2 часа
Математика- 1 час

График за прием

До 30.05.2016 г. - Подаване на заявления за прием
На 06.06.2016 г. и 07.06.2016г. - Класиране и записване на учениците с пълния комплект документи
До 17,00ч. на 08.06.2016 г.- Обявяване на свободните места и записване до запълване на местата в паралелката
24.06.2016 г. - Среща с родителите на приетите ученици

Сайт: ouavren.blogspot.com
E-mail: ou_avren_01@abv.bg
Телефон: 0894 422 912